Your browser does not support JavaScript!
委員會

海研三號研究船管理委員會
負責海研三號研究船相關之管理工作
 
主任委員
李賢華 院長
海洋環境及工程學系教授兼海科院院長
TEL:886-7-5252000轉5000
E-mail: hhlee@mail.nsysu.edu.tw

總幹事
張詠斌 總幹事
海洋科學系副教授
TEL:886-7-5252000轉5161
E-mail: yuanpin.chang@mail.nsysu.edu.tw


委 員

羅文增 主任
海洋生物科技暨資源學系教授兼主任
TEL:886-7-5252000轉5020、5050
E-mail: lowen@mail.nsysu.edu.tw

張揚祺 主任
海洋環境及工程學系教授兼主任
TEL:886-7-5252000轉5060、5176
E-mail: changyc@mail.nsysu.edu.tw

劉莉蓮 主任
海洋科學學系教授兼主任
TEL:886-7-5252000轉5100、5108
E-mail: lilian@mail.nsysu.edu.tw

陳信宏 所長
海下科技研究所教授兼所長
TEL:886-7-5252000轉5270、5282
E-mail: hhchen@faculty.nsysu.edu.tw

胡念祖 所長
海洋事務研究所教授兼所長
TEL:886-7-5252000轉5300、5970
E-mail: ntahu@mail.nsysu.edu.tw

廖志中 主任
海洋生物科技暨資源學系教授兼海洋生物科技博士學位學程主任
TEL:886-7-5252000轉5410、5058
E-mail: ccliaw@mail.nsysu.edu.tw